Детска градина РАДОСТ


Чуй, морето пляска със вълни, радост край брега звъни, ще ви чакаме със благост в детската градина "РАДОСТ"! Мисията на ДГ "Радост" представя организацията пред света и изпълнява обединяваща и вдъхновяваща роля: "...да действа на общинско, регионално, национално и международно ниво". В нашата модерна градина създаваме условия за развиване на личността на детето и качетсвено предучилищно образование!

Get Adobe Flash player

 

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU) , с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.

За периода на участието на ДГ „Радост“ в проекта, от 01.10.2023 Г до 31.12.2023 г.,  стойността на реализираните разходи е 14526 лева.

Copyright © 2024 ДГ Радост   Rights Reserved.