Детска градина РАДОСТ


Чуй, морето пляска със вълни, радост край брега звъни, ще ви чакаме със благост в детската градина "РАДОСТ"! Мисията на ДГ "Радост" представя организацията пред света и изпълнява обединяваща и вдъхновяваща роля: "...да действа на общинско, регионално, национално и международно ниво". В нашата модерна градина създаваме условия за развиване на личността на детето и качетсвено предучилищно образование!

Get Adobe Flash player

 

 

Програма Еразъм + Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства“ сектор "Училищно образование" КА229

Референтен номер на проекта: 2020-1-EE01-KA229-078007

Безвъзмездна помощ от ЕС: 118.615 EUR

„Аз съм смел и услужлив човек – преподаване на първа помощ на деца в предучилищна възраст чрез обучение въз основа на ценности и практически дейности“

Координатор: Tallinn Meelespea Kindergarten – гр. Талин, Естония

Партньори:  ДГ „Радост“ с филиал в кв. Крайморие – гр. Бургас, България

 JOUDG "Breshia" – гр. Дебър, Северна Македония

 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.34 гр. Орадя, Румъния

 Gråtass Barnehage as гр. Фредрикста, Норвегия

 

Обща продължителност на проекта:  21 месеца – от 01.09.2020 до 31.05.2022

Език на проекта: английски

Целева група: учители, които работят с деца на възраст 5-7 години

 

Резултат от проекта:

Електронен „комплект за първа помощ“, който включва видеоклипове за различни ситуации, работни листове и игри за извършване на практически дейности и занимания с деца от 5-7 години.

Обучения:

C1 Краткосрочно съвместно обучение на персонала 10-2020 „Какво е първа помощ?“   – Естония

C2 Краткосрочно съвместно обучение на персонала 02-2021 „Предотвратяване на опасност“ – Норвегия

C3 Краткосрочно съвместно обучение на персонала 04-2021 „Как да се обадя за помощ?“ – България

C4 Краткосрочно съвместно обучение на персонала 10-2021 „Оказване на първа помощ в случай на спешност“ – Северна Македония

C5 Краткосрочно съвместно обучение на персонала 02-2022 „Нашата детска градина е в безопасност“ – Румъния

C6 Краткосрочно съвместно обучение на персонала 04-2022 „Как да бъдеш добър човек“ – Естония

 Цели:

   © Да се научат децата чрез образование, базирано на ценности да забелязват опасностите около тях от ежедневието, как да предотвратят тези ситуации и как да помогнат на пострадал човек, ако е необходимо.

  © Да се дадат на учителите първични знания, практически умения и инструменти, за да научат децата да забелязват опасностите в ежедневието си, как да ги предотвратят, как да се обадят за помощ и как да окажат първа помощ, ако е необходимо

  © Да се изработи, в сътрудничество с международни партньори, патентован комплект за първа помощ, който включва различни ситуационни карти, видеоклипове, работни листи и оборудване за извършване на практически дейности за първа помощ.

Вярваме, че знанието за това как да се оказва първа помощ трябва да бъде задължително за всички, защото никога не знаем кога идва моментът, в който нечий живот ще бъде в нашите ръце. Обучението въз основа на ценности за оказване на първа помощ на ниво детска градина е възможност за формиране на етични парадигми, намаляване на социалната изолация, насърчаване на интеграцията и знанията за оказване на първа помощ от ранна възраст.

С настоящия проект искаме да научим децата от ранна възраст как да бъдат смели и услужливи хора. Нашата цел е да насърчим децата чрез обучение въз основа на ценности да започнат да забелязват опасностите около тях, как да ги предотвратят и да бъдат по-грижовни един към друг. Различните практически занимания и игри ще дадат на децата знания и умения как да се помогне на пострадал човек. Чрез него всички деца ще научат, че на всички ни е дадено едно безценно съкровище - ЖИВОТ и как всички зависим един от друг.

По време на този проект учителите ще придобият нови знания и умения да говорят и провеждат различни дейности в своята група по темите за оказване на първа помощ. Дискусиите за опасностите, които ежедневните житейски ситуации могат да причинят, могат да повишат както информираността на децата, така и на възрастните, както и готовността за вземане на правилни решения в бъдеще. Един от ключовите елементи на научаването за първа помощ е да се получат знания за превенцията. Децата трябва да знаят за безопасността и как да предотвратят възникването на инциденти. Инциденти могат да се случат навсякъде и по всяко време – в детската градина, на път за вкъщи, в супермаркета и т.н. и ако е така, притежаването на смелост и знания да помогнем на нуждаещ се е ценност, на която всички искаме да научим на децата си. Ние не оставяме човек, нуждаещ се от помощ сам, правим колкото можем и знаем в този момент!

* Какво е първа помощ?

* eTwinning

* Поздрав от децата на ДГ „Радост“ към нашите партньори по време на първото съвместно онлайн обучение - разгледайте ТУК

*****************************************************************************************************************

* Project objectives, activities and outcome - HERE!

 

ERASMUS + KA229 Cooperation for innovation and the exchange of good practices

School Exchange Partnerships

Project Reference Number: 2020-1-EE01-KA229-078007

EU Grant: 118.615 EUR

I am a brave and helpful person - how to teach first aid to preschool children through value-based education and practical activities

Coordinating preschool: Tallinn Meelespea Kindergarten – Tallinn, Estonia

Partners:

Radost Kindergarten with filial in Kraimorie – Burgas, Bulgaria

JOUDG "Breshia" – Debar, North Macedonia

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.34 Oradea, Romania

Gråtass Barnehage as Fredrikstad, Norway

Project Total Duration: 21 months - 01.09.2020 – 31.05.2022

Project Language: English

Target group: Preschool teachers who work with children aged 5-7 year old

Project output: Patented electronic first aid kit, which includes different situation cards, videos, worksheets and equipment to carry out practical activities with children aged 5–7 years old

Training events:

C1 Short-term joint staff training events 10-2020 What is first aid? – Estonia

C2 Short-term joint staff training events 02-2021 Preventing danger – Norway

C3 Short-term joint staff training events 04-2021 How to call for help? – Bulgaria

C4 Short-term joint staff training events 10-2021 „Giving first aid in case of an emergency– North Macedonia

C5 Short-term joint staff training events 02-2022 Our kindergarten is safe – Romania

C6 Short-term joint staff training events 04-2022 How to be a good person – Estonia

 

Objectives:

  • To teach children through value-based education to notice danger around them from everyday life, how to prevent these situations and how to help a injured person if needed.
  • To give teachers primary knowledge, practical skills and tools to teach children to notice danger from their everyday life, how to prevent them, how to call for help and how to give first aid if needed.
  • To produce, in cooperation with international partners, a patented first aid kit, which includes different situation cards, videos, worksheets and equipment to carry out practical first aid activities.

We believe that knowledge about knowing how to perform first aid should be mandatory for everybody because we never know when the time that we have someones´ life in our hands comes. Value-based first aid training at the kindergarten level is an opportunity to form ethical paradigms, decrease social isolation, and encourage integration and knowledge about giving first aid since the early ages.

With this current project we wish to teach children from early ages how to be brave and helpful person. Our aim is to encourage children through values-based education to start noticing the dangers around us, how to prevent them and be more caring towards each other. Different practical activities and games will give children the knowledge and skills of how to help a injured person. Through it all children will learn that we all have been given one invaluable treasure- a LIFE and how we all depend on each other.

During this project teachers will acquire new knowledge and skills of talking and carring out various activities in their group regarding to the topics on first aid. Discussions about dangers that everyday life situations may cause can raise children´s and adult´s awareness as well as preparedness of making right decisions in the future. One key element of learning about first aid is to be aware of prevention. Children must know about the safety and how to prevent accidents from occurring. Accidents may happen everywhere and any time- at the kindergarten, on a way home, at supermarket etc. and if so having both the courage and knowledge to help a person in need is a value we all want to teach to our children. We do not leave a person in need of help alone, we do as much as we can and know at that moment!

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Copyright © 2024 ДГ Радост   Rights Reserved.